No category

منبع مقاله درمورد جبران خسارت، تعهد ضمنی، عدم امکان اجرا، مسئولیت مدنی

شرط ضمنی، مدلول التزامی الفاظ قرارداد برای پیمانکار است که به حکم عقل، قانون یا عرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است و از آنجا که مفاد شرط مدلول التزامی کلام آنان است و Read more…

By admin3, ago
No category

منبع مقاله درمورد مسئولیت مدنی، قانون مدنی، جبران خسارت، قانون مجازات

احداثی به دست نیاورد نتیجه منطقی و قانونی که از این تصمیمات و اقدامات حاصل خواهد شد برقراری رابطه مسئولیت جبران ضرر نیست، زیرا نتیجه مورد نظر شخص سفارش دهنده و کارفرما حاصل نشده است. Read more…

By admin3, ago
No category

منبع مقاله درمورد مسئولیت مدنی، قانون مدنی، قوانین و مقررات، مقررات قانونی

ایران می پردازیم.۲-۲-۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونیخطای پیمانکار را می توان نوعی از تقصیر یا قصور به حرفه پیمانکاری تلقی کرد که سبب بروز خسارت به دیگری اعم از شهروند Read more…

By admin3, ago
No category

منبع مقاله درمورد مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مطالبه خسارت، زیان دیده

گیرد.”بنابراین مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است وظیفه دارد که با توجه به اسناد و مدارک پیمان در اجرای کار نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزات را Read more…

By admin3, ago
No category

منبع مقاله درمورد شخص حقوقی، رابطه سببیت، رویه قضایی، قانون مدنی

کیفری مخلوط خواهد شد، همچنین اجازه قانون نیز همیشه کار زیانبار را مباح نمی سازد زیرا گاه ضرورت های اخلاقی اجرای حقی که قانون به افراد داده است را محدود می کند.۱۷۱-۵-بررسی اجتماع اسباب۱-۵-۱-برابری اسباباین Read more…

By admin3, ago
No category

منبع مقاله درمورد مسئولیت مدنی، جبران خسارت، زیان دیده، مسئولیت کیفری

نیازی به تعریف ندارد. آنچه روشن است تفسیر و روشن ساختن این گونه مسائل مبهم به واسطه اصول و قواعد حقوقی ممکن است که در این پایان نامه به بحث در مورد آن خواهیم پرداخت.اما Read more…

By admin3, ago
No category

منبع مقاله درمورد مسئولیت مدنی، پایان نامه، نظام حقوقی، نظام حقوقی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایراناستاد راهنما :جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری نجف آبادیاستاد مشاور:جناب آقای دکتر سعید شریعتینگارنده:محسن Read more…

By admin3, ago