دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری نجف آبادی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر سعید شریعتی
نگارنده:
محسن حبیبی
زمستان ۱۳۹۳
واحد نراق
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب “محسن حبیبی ” دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته” حقوق خصوصی “که در تاریخ …………از پایان نامه خود تحت عنوان “مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران”با کسب نمره ……………………ودرجه ………………….دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می‌شوم :
?. این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و……) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط ورویه موجود ، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر ودرج کرده ام .
?. این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ، پایین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
?. چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و ….ازاین پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
?. چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی ازآنرا می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام ونام خانوادگی :
تاریخ وامضاء :
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
فرم صورتجلسه دفاع
موضوع پایان نامه:
کد شناسایی:
* با تاییدات خداوند متعال، گواهی می شود که جلسه دفاعیه پایان نامه آقای …………………………..دانشجوی رشته ………………… ورودی ……………….به شماره دانشجویی………………………. نیمسال انتخابی ………………….. در تاریخ ……………………. روز …………… ساعت ………. در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق برگزار شد و پس از بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل طبق رای هیات داوران حاضر در جلسه با نمره (از ۱۸ نمره) به عدد …………….و به حروف ………………….. و با درجه …………………….. به تصویب رسید.
استاد راهنما : تاریخ امضاء
استادداور۱: تاریخ امضاء
استاد داور۲ : تاریخ امضاء
مدیر گروه:تاریخ امضاء
نماینده دفتر تحصیلات تکمیلی: تاریخ امضاء
معاون پژوهش و فناوری: تاریخ امضاء
معاون آموزش: تاریخ امضاء
سپاسگزاری:
بر خود لازم می دانم از زحمات و راهنمایی های مشفقانه و عالمانه استاد ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری که با راهنمایی های دقیق علمی مرا قرین الطاف خویش نمودند کمال تشکر را داشته باشم. همچنین از جناب آقای دکتر سعید شریعتیکه قبول مشاوره این پایان نامه را عهده دار شدند و در واقع ایشان نیز با دقت فراوان مرا در نگارش پایان نامه یاری نمودند قدردانی نمایم.از هر دوی آنها توفیق روز افزون را از خداوند متعال خواستارم. همچنین از پدر عزیز و مادر مهربانم که با حضور سبزشان به قدم‌های لرزان و خسته‌ام جرأت گام‌نهادن بخشیدند بی‌نهایت سپاسگزارم.
تقدیم:
به همسر وفادار و دلسوز و خانواد? مهربانم
چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران می‌باشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزه های مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه های مختلف تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده است در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی مانده اند. تخصصی شدن و تبیین حیطه های دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی است که باید بدان به طور دقیق توجه گردد.
واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پیمانکار، پیمانکاری
عنوان فهرست مطالب صفحه
۱-بیان مساله ?
۲-پیشینه پژوهش ?
۳-ضرورت و اهداف تحقیق ?
۴-سوالات تحقیق ?
۵-فرضیه های تحقیق ?
۶-اهداف تحقیق ?
۷-روش تحقیق ?
۸-ساختار تحقیق ?
فصل اول- کلیات و مفاهیم
۱-۱-مفهوم و شرایط مسئولیت مدنی ?
۱-۱-۱-مسئولیت مدنی ?
۱-۱-۲-مسئولیت کیفری ?
۱-۲-تئوریهای مرتبط با مسئولیت مدنی ?
۱-۲-۱-نظریه تقصیر ?
۱-۲-۲-نظریه خطر ??
۱-۲-۳-نظریه مختلط ??
۱-۳-شرایط ضرر قابل جبران ??
۱-۳-۱-وجود ضرر ??
۱-۳-۲-ضرر مسلم باشد ??
۱-۳-۳-ضرر مستقیم باشد ??
۱-۳-۴-ضرر جبران نشده باشد ??
۱-۴-بررسی فعل زیانبار ??
۱-۴-۱-فعل زیانبار ??
۱-۴-۲-نامشروع بودن فعل ??
۱-۵- بررسی اجتماع اسباب ??
۱-۵-۱-برابری اسباب ??
۱-۵-۲-سبب نزدیک و بی واسطه ??
۱-۵-۳-سبب مقدم در تأثیر ??
۱-۵-۴-سبب متعارف و اصلی ??
۱-۶- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط ??
۱-۶-۱-پیمانکار ??
۱-۶-۲-کارفرما ??
۱-۶-۳- مهندس ناظر ??
فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار
۲-۱-مبنای مسئولیت مدنی پیمانکار ??
۲-۱-۱-مسئولیت قراردادی ??
۲-۱-۲-مسئولیت خارج از قرارداد ??
۲-۲-قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار ??
۲-۲-۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانونی ??
۲-۲-۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در رابطه با حسن اجرای کارهای موضوع قرارداد ??
۲-۲-۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در ساخت بنا یا پرداخت قیمت ??
۲-۲-۴-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه استفاده نادرست از مصالح ??
۲-۲-۵-خسارت و صدمات بدنی ناشی از خطای پیمانکار ساختمان ??
۲-۲-۶-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به تصرف ملک در املاک مجاور ??
۲-۲-۷-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام ??
۲-۲-۸-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا ??
۲-۲-۹-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء ??
۲-۲-۱۰-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود ??
۲-۲-۱۱-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه ??
۲-۲-۱۲-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی ??
۲-۲-۱۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص ??
۲-۳-آثار مسئولیت در روابط بین کارفرما و پیمانکار ??
۲-۳-۱-جمع میان مسئولیت کارفرما و پیمانکار ??
۲-۳-۲-امکان رجوع کارفرما به پیمانکار ??
۲-۴-مسئولیت مدنی مالک بنا ??
۲-۴-۱-خاستگاه تاریخی موضوع ??
۲-۴-۲-تعریف و مفهوم بنا ??
۲-۴-۲-۱-حقوق ایران ??
۲-۴-۲-۲-حقوق فرانسه ??
۲-۴-۲-۳-دکترین حقوقی ??
۲-۴-۲-۴-مفهوم بناء در حقوق اسلام ??
۲-۴-۳-مصادیق بناء ??
۲-۴-۴-مصادیق خارج از تعریف بناء ??
۲-۴-۴-۱-زمین ??
۲-۴-۴-۲-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان ??
۲-۴-۴-۳-سازه متحرک و ثابت ??
۲-۴-۴-۴-سازه های مهم و جزیی ??
۲-۵-فروریزی بنا ??
۲-۵-۱-مفهوم فروریزی در حقوق ایران ??
۲-۵-۲-بناهای در معرض فروریزی ??
۲-۵-۳-دیوارهای مشترک ??
۲-۵-۴-تخریب دیوار در حال فروریزی ??
۲-۵-۵-الزام به رفع خطر ??
۲-۶-عیب ساخت یا فقدان حفاظت ??
۲-۶-۱-عیب ساخت ??
۲-۶-۲-عدم تناسب با هدف از ساخت ??
۲-۶-۳-عدم رعایت اصول فنی ??
فصل سوم-مقایسه مسئولیت مدنی پیمانکار و ناظر ساختمان
۳-۱-ناظر ساختمان و مسئولیت مدنی منتسب به آن ??
۳-۱-۱-تعهدات کارفرما ??
۳-۱-۲-تعهدات مهندس ناظر ??
۳-۱-۳-تعهدات و الزامات قانونی مهندس ناظر ??
۳-۲-امکان رجوع پیمانکار به مهندس ناظر ??
۳-۳- تعهدات و وظایف مهندس ناظر ???
۳-۳-۱-کفایت اطلاعات منعکس در نقشه های اجرایی ???
۳-۳-۲-مسائل ناشناخته طراحی ???
۳-۳-۳-نظارت متناوب و مستمر بر اجرای ساختمان ???
۳-۳-۴-مراحل نظارت متناوب ???
۳-۳-۴-۱-تخریب و گود برداری ???
۳-۳-۴-۲-نظارت بر پی سازی ???
۳-۳-۴-۳-نظارت بر عملیات ساختمانی اجرای سازه های باربر ???
نتیجه گیری و پیشنهادات ???
فهرست منابع و مآخذ ???
۱-بیان مساله
هر کجا که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، بحث مسئولیت مدنی وی مطرح می شود. مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است. بر مبنای این مسئولیت، رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید. در حقوق ایران در ذیل تسبیب سه موضوع خاص در سه ماده ۳۳۳ تا ۳۳۵ قانون مدنی مطرح شده است. اول مسئولیت مالک دیوار یا عمارت یا کارخانه، دوم مسئولیت مالک متصرف حیوان و سوم مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه. در همه این موارد مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.
بنابراین اگر خسارت از عیبی حاصل شود که مالک از آن آگاه نبوده و یا خسارت از عدم مواظبت مالک تولید نشده باشد، مسئولیتی برای مالک نخواهد بود. به دیگر سخن، اگر خسارت ناشی از عیبی باشد که مالک از آن آگاه بوده یا ناشی از عدم مواظبت مالک باشد، مالک چون مرتکب تقصیر شده، مسئول خواهد بود. اهمیت مسئولیت مدنی برای مالک، مهندسان طراح و سازندگان ابنیه و ساختمان‌ها و شناخت عواقب پیش روی آنها در صورت بروز خسارت می باشد و باید همراه به این مسأله توجه داشته باشند.
مسئولیت مدنی در حوزه ساخت و ساز می تواند مسائل مختلفی را در بر گیرد. قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۳، مالک بنا را که ممکن است پیمانکار باشد مسئول خسارت ناشی از خراب شدن دیوار یا عمارت یا کارخانه معرفی کرده است. اما چالش در آنجاست که این ماده تعریفی از ویرانی ارائه نکرده است و در هیچ یک از تألیفات حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی در ساخت و ساز این مفهوم مورد توجه قرار نگرفته و شاید تصور شده که این مفهوم به اندازه کافی روشن است و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید