۲-۲-۲-۱-۱جهانی شدن ۲۶
۲-۲-۲-۱-۲ مصرف تفاخری ۲۶
۲-۲-۲-۱-۳ مصرف چشم و هم چشمی ۲۷
۲-۲-۲-۱-۴ مد اجتماعی ۲۷
۲-۲-۲-۱-۵ تبلیغات بازرگانی ۲۷
۲-۲-۲-۲ رویکرد دین اسلام در رابطه با مصرف ۲۸
۲-۲-۳ نقش دمای هوا بر مصرف انرژی ۲۹
۲-۳ مبانی تئوری تحقیق ۳۰
۲-۳-۱ پیشینه تحقیقات داخل کشور: ۳۰
فصل سوم : روش تحقیق ۳۷
۳-۱ مقدمه ۳۸
۳-۲ نوع تحقیق ۳۸
۳-۳ مدل تحقیق ۳۸
۳- ۴ فرضیه های تحقیق ۹۳
۳- ۵ متغیرهای تحقیق ۴۰
۳-۵-۱ متغیرهای مستقل ۴۰
۳-۵-۲- متغیرهای وابسته ۴۰
۳- ۶ تاریخچه تحلیل پوششی داده ها ۴۰
۳ – ۷ تعریف تحلیل پوششی داده ها ۴۲
۳- ۸ ویژگی ها و قابلیت های کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده ها ۴۴
۳ – ۹ محدودیت ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA ۴۵
۳ – ۱۰ انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها ۴۸
۳-۱۰- ۱ مدل CCR ۴۸
۳-۱۰- ۲ مدل BCC ۴۹
۳-۱۱ دیدگاههای ورودی- محور و خروجی – محور در حل مدلهای DEA ۵۰
۳- ۱۲ بازگشت نسبت به مقیاس ۵۱
۳-۱۳ تاریخچه رگرسیون ۵۲
۳- ۱۴ رگرسیون خطی ۵۳
۳-۱۵رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………………………….۵۵
۳-۱۶ارزیابی اوزان شاخص ها به روش آنتروپی……………………………………………………………………………..۵۵
۳ – ۱۷ روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….۵۶
۳- ۱۸ جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳ – ۱۹ روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………….۵۷
۳-۲۰ روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………….۵۷
فصل چهارم نتایج ۶۰
۴- ۱ مقدمه: ۶۱
۴-۲ پاسخ به سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….۶۱
۴-۲-۱ پاسخ به سوال پژوهشی اول…………………………………………………………………………………………..۶۱
۴-۲-۲ پاسخ به سوال پژوهشی دوم…………………………………………………………………………………………..۶۲
۴-۲-۳ پاسخ به سوال پژوهشی سوم………………………………………………………………………………………….۶۲
۴-۲-۴ پاسخ به سوال پژوهشی چهارم………………………………………………………………………………………..۶۲
۴- ۲ آمار توصیفی داده ها ۶۲
۴-۲-۱ آمار توصیفی مربوط به درآمد سالیانه خانوارها: ۶۲
۴-۲-۲ آمار توصیفی مربوط به شاخص فرهنگی نواحی تابعه: ۶۳
۴-۲-۳ آمار توصیفی مربوط به شاخص نیروهای عملیاتی و ماشین آلات جهت وصول مطالبات در نواحی تابعه: ۶۵
۴-۲-۴ آمار توصیفی مربوط به شاخص میانگین دمای هوای سالیانه نواحی تابعه شرکت گاز استان اردبیل: ۶۶
۴-۲- ۵ آمار توصیفی مربوط به خروجی اول که بیانگر نسبت مبلغ فیش های واریز شده به مبلغ فیش های صادره نواحی تابعه شرکت گاز استان اردبیل: ۶۷
۴-۲-۶ آمار توصیفی مربوط به خروجی دوم که بیانگر نسبت تعداد فیش های واریز شده به تعداد فیش های صادره نواحی تابعه شرکت گاز استان اردبیل: ۶۸
۴ – ۳ مدل برنامه ریزی شده برای تحلیل پوششی داده ها در نرم افزارGAMS…………………………………………….69
۴- ۴ آمار توصیفی حاصل از نتایج حل مدل توسط روش تحلیل پوششی داده ها: ۷۰
۴-۵ وزن های بهین ورودی ها و خروجی ها برای هر یک از نواحی تابعه:………………………………………………….۷۲
۴- ۶ تصویر هر DMU بر روی مرز کارا : ۷۳
۴-۷ نتایج حاصل از حل مدل توسط رگرسیون : ۷۷
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۸۰
۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
۵-۲ بحث و تفسیر نتایج ۸۱
۵-۳ پیشنهادات ۸۳
۵-۴ محدودیت های تحقیق ۸۴
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………۸۵
فهرست منابع ۸۷
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
فهرست جداول
جدول ۴-۱ در آمد سالیانه خانوار ۶۳
جدول ۴-۲ شاخص فرهنگی ناحیه ۶۴
جدول ۴-۳ شاخص نیروهای عملیاتی و ماشین آلات ۶۵
جدول ۴-۴ شاخص میانگین دمای هوای سالیانه ۶۶
جدول ۴-۵ نسبت مبالغ واریزی به مبالغ صادره ۶۷
جدول ۴-۶ نسبت تعداد فیش واریزی به تعداد فیش صارده ۶۸
جدول ۴-۷ نمرات کارایی وصول مطالبات ۷۱
جدول۴-۸ اوزان ورودی ها و خروجی های مدل تحلیل پوشش داده ها ۷۳
جدول۴-۹ تصویر هر DMU بر روی مرز کارا ۷۴
جدول ۴-۱۰متغیر های وابسته و مستقل ۷۷
جدول۴-۱۱ نتایج رگرسیون ۷۸
جدول۴-۱۲ نمرات کارایی وصول مطالبات ۷۹
فهرست نمودار
نمودار ۳-۱ چارچوب مفهومی مدل پژوهش……………………………………………………………………………….۳۹
نمودار۳-۲ الگوی بهبود کارایی ۵۰
نمودار ۳-۳ مرز تولید مدل CCR ۵۲
نمودار ۳-۴ مرز تولید مدل BCC ۵۲
نمودار ۴-۱ نمرات کارایی وصول مطالبات ۷۲
چکیده:
امروزه اهمیت و آگاهی از میزان کارایی و سنجش آن جهت بهبود عملکرد و نهایتاً حفظ و ادامه حیات سازمان با توجه به شرایط متغیر محیطی ، پیچیدگی تکنولوژی، کمبود منابع،رقابت شدید، تنوع خدمات و سرعت بالای تبادل اطلاعات و ارتباطات ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لذا شرکتهای وابسته به دولت به منظور رقابت در عرصه های داخلی و بین المللی نیازمند تلاش مستمر در راستای بوجود اوردن شرایط مناسب اقتصادی برای کلیه سرمایه گذارانشان هستند. در این میان شرکت ملی گاز با توجه به ماهیت خدماتی شرکت نیازمند تامین منابع مالی به منظور افزایش حوزه های گازرسانی در مناطق فاقد گاز خانگی می باشد. این امر محقق نمی شود مگر با وصول مطالبات گاز بهاء مشترکین در مناطق تحت پوشش، بنابراین ارزیابی کارایی وصول مطالبات در صنعت گاز دارای اهمیت به خصوصی می باشد بویژه بعد از هدفمند کردن یارانه در سالهای اخیر در کشور و افزایش بهای منابع انرژی . تحلیل پوششی داده ها یکی از شاخه های علم تحقیق در عملیات می باشد که در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی را در محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیری دارد. هدف عمده این پایان نامه ، محاسبه نمره کارایی وصول مطالبات گاز بهای مصرفی توسط مشترکین در شرکت گاز استان اردبیل می باشد. و بدین منظور در این پایان نامه از دو روش تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. چهار ورودی و دو خروجی به ترتیب تحت عناوین I1 تا I4 و O1 تا O2 جهت محاسبه کارایی شناسایی و محاسبه شده اند که ورودی اول تا چهارم به ترتیب بیانگر درآمد خانوار، شاخص فرهنگی ناحیه، شاخص نیروی انسانی و ماشین آلات و میانگین دمای سالیانه بوده و خروجی اول و دوم بیانگر نسبت مبالغ واریزی به مبالغ صادره در فیش ها و نسبت تعداد فیش های واریزی به صادره می باشد. برای حل مدل عنوان شده با روش تحلیل پوششی داده ها از نرم افزار GAMS استفاده کرده و نمرات کارایی و وزن های ورودی ها و خروجی ها مدل محاسبه شده و در ادامه به منظور محاسبه کارایی توسط روش رگرسیون چند متغیره از نرم افزار SPSS بهره گرفته و پس از یافتن معادله خط رگرسیونی نمره کارایی نواحی تابعه مشخص می شود. پس از محاسبه نمره کارایی توسط روش تحلیل پوششی داده ها هفت ناحیه دارای نمره کارایی یک شده و در روش رگرسیون چند متغیره یک ناحیه نمره کارایی یک را کسب می نماید.
کلمات کلیدی : ارزیابی کارایی، تحلیل پوششی داده ها، وصول مطالبات،رگرسیون چند متغیره
فصل اول کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
امروزه اهمیت ارزیابی۱ عملکرد۲ و آگاهی از میزان کارایی و بررسی و سنجش آن جهت بهبود عملکرد و نهایتاً حفظ و ادامه حیات سازمان با توجه به شرایط متغیر محیطی ، پیچیدگی تکنولوژی، کمبود منابع،رقابت شدید، تنوع خدمات و سرعت بالای تبادل اطلاعات و ارتباطات ضرورتی اجتناب ناپذیر است.علی رغم ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد و محاسبه کارایی، برنولاک۳ مدیر مؤسسه بهره وری کانادا مدعی است که (( بیشتر مدیران معانی واقعی بهره وری و کارایی را نمی دانند و مطلع نیستند که این مفاهیم تا چه حد برای سازمان آن ها حیاتی است.)) همچنین آن ها نمی دانند که چقدر می توانند بهره وری و کارایی خود را بهبود داده ، چگونه آن ها را مورد سنجش قرار داده ، تجزیه و تحلیل کنند و یا چه عواملی بر آنها تاثیر گذارند.
در عصر کنونی ، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر کرده است؛ به گونه ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات ، کارکنان، اهداف و استراتژی ها، یکی از علائم بیماری سازمان قلمداد می شود. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده پویا ، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد.از سوی دیگر نبود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می شود؛ که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدیران عالی سازمان احساس نشود اما مطالعات نشان می دهد نبود نظام کسب بازخورد،توسعه و بهبود فعالیتهای سازمان را غیر ممکن می کند و سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است.
از نگاه دیگر با ملاحظه نظام آفرینش می توان دریافت که ارزیابی در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسیار موزون در جهان خلقت حکایت از حلقه بازخورد کاملا حساب شده ای دارد و نظام ارزیابی به عنوان یکی از عناصر این حلقه مطرح است.هر چند ممکن است بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبیین آن نباشد ولی قوام و دوام یک سیستم منوط به وجود نظام ارزیابی و کنترل است.
صاحبنظران و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید