روانی مرتبط نیست (همسان با نتایج فلسطینیها، و ناهمسان با نتایج غربی که سبک مستبدانه منجر به اختلال روانی می شود). نتایج بیانگر این است که معنا و اثر سبک مستبدانه در فرهنگ جمع گرای مستبد،اساسا با جامعه فردگرای آزاد متفاوت می باشد ،و فقدان ارتباط بین سبک مستبدانه و سلامت روان در جوامع عربی ;شاید نشانه این باشد که شیوه فرزندپروری مستبدانه آنقدر که در جامعه فردگرا اثر سو” دارد،در جامعه جمع گرا و استبدادی اثرات منفی ندارد.(داوری و منشار،۲۰۰۶).
۲-۱۶ نظریه های فرزندپروری
در پژوهشی اولیه که از سوی بامریند (۱۹۷۸) انجام شد، مقایسهای بین روشهای تربیتی والدین و کودکان با خصوصیات مختلف صورت گرفت. روش کار به این صورت بود که براساس مشاهداتی که در خانه و مهدکودک انجام می شد، کودکان براساس پنج معیار شایستگی، به ترتیب زیر مورد ارزیابی قرار می گرفتند:
در بخش زیر به عمده ترین دیدگاههای نظری در مورد تربیت کودک اشاره میشود:
۲-۱۶-۱ نظریه بامریند
در پژوهشی اولیه که از سوی بامریند (۱۹۷۸) انجام شد، مقایسهای بین روشهای تربیتی والدین و کودکان با خصوصیات مختلف صورت گرفت. روش کار به این صورت بود که براساس مشاهداتی که در خانه و مهدکودک انجام می شد، کودکان براساس پنج معیار شایستگی، به ترتیب زیر مورد ارزیابی قرار میگرفتند:
۱ – خویشتن داری
۲ – تمایل به برخورداری توام با کنجکاوی و اشتیاق در برابر موقعیت های جدید و دور از انتظار
۳ – فعال بودن
۴- اتکا به خود
۵ – توانایی ابراز محبت به همبازی ها
کودکان براساس نمره هایی که در این پنج معیار به دست آوردند به سه گروه تقسیم شدند:
الف) گروهی که در تمام معیارها نمره های بالایی داشتند و کودکان شایسته و رشدیافته نامیده شدند.
ب)گروهی که خویشتن دار و متکی به خود بودند ولی از موقعیتهای جدید بیم داشتند و علاقه چندانی برای آمیزش با سایر کودکان از خود نشان نمیدادند.
ج) گروهی نیز شامل کودکانی بودند که در تمام معیارها نمره های پائین داشتند، یعنی به کمک دیگران متکی بودند. از موقعیت های جدید کناره میگرفتند و در خویشتنداری نمرههای پائین داشتند. این گروه رشد نایافتهترین گروه کودکان بودند که مورد مشاهده قرار گرفته بودند.
سپس محققین با استفاده از مصاحبه و روشهای مشاهده، چهار جنبه از رفتار والدین را مورد ارزیابی قرار دادند. این جنبه ها عبارتند از:
۱- کنترل: میزانی که والدین سعی می کنند در فعالیتهای کودکان دخالت کنند و وابستگی با پرخاشگری کودکان را مطابق با معیارهای خود تغییر میدهند.
۲- توقع رشد یافتگی: فشارهایی که به کودک وارد میشود تا عملکرد او با میزان توانایی وی هماهنگ شود.
۳- وضوح ارتباط بین مادر و کودک: میزان توانایی مادر در توضیح دلایل به هنگام اطاعت طلبیدن از کودک و میزان توجه آنها به عقاید و احساسات کودک.
۴- فرزندنوازی (مراقبت): به میزان محبت و عطوفتی که نسبت به فرزندانشان از خود نشان می دهند و لذت بردن از پیشرفت فرزندانشان اشاره دارد. چنین والدینی مهربان و پرحرارت هستند و ارتباط خوبی با فرزندانش

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید