ادغام داده ………………………………………………………………………………………..
۳۵
۲-۸-۲- شبکه تفسیر محتوا ……………………………………………………………………………………………………
۳۵
۲-۸-۳- استفهام و بررسی و جستجو ……………………………………………………………………………………..
۳۵
۲-۸-۴- تفسیر محتوا ……………………………………………………………………………………………………………..
۳۶
۲-۹- مرور تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی……………………………..
۳۶
۲-۹-۱- پروژه GRAPPLE …………………………………………………………………………………………………………..
۳۶
۲-۹-۲- توسعه نرم برای ??یادگیری تطبیقی با همکاری مشارکتی ……………………………………………….
۳۸
۲-۹-۳- استخراج رفتار یادگیری دانشجو و خود ارزیابی برای تطبیق سیستم مدیریت آموزشی
۳۹
۲-۹-۴- مدل یادگیرنده مبتنی بر هستی شناسی برای پشتیبانی از شخصی سازی آموزش الکترونیکی
۴۰
۲-۹-۵- آنتولوژی مدلسازی یادگیرنده …………………………………………………………………………………………
۴۱
۲-۹-۶- جنبه های معنایی در یادگیری الکترونیکی: با استفاده از چرخه حیات دانش برای مدیریت معناشناسی جهت شبکه و سیستم های سرویس گرا
۴۳
۲-۹-۷- شخصی و غنی سازی منابع یادگیری با استفاده از فن آوری های وب معنایی …………….
۴۴
۲-۹-۸- پایان نامه های مرتبط که در ایران انجام و یا در حال انجام می باشد …………………………..
۴۴
۲-۱۰- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………..
۴۴
فصل سوم :” روش پیشنهادی” ………………………………………………………………………………………………………..
۴۶
۳- ۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
۴۷
۳-۲- مسئله غنی سازی محتوا ……………………………………………………………………………………………………………….
۴۸
۳-۳- مسئله غنی سازی محتوای پیکره باز در زمینه آموزش الکترونیکی …………………………………………….
۵۰
۳-۴- رویکردهای موجود در مسئله غنی سازی آموزش الکترونیکی ……………………………………………………..
۵۱
۳-۴-۱- محتوای انطباقی قابل توسعه …………………………………………………………………………………….
۵۱
۳-۴-۲- روش های مشارکتی و اجتماعی ………………………………………………………………………………
۵۲
۳-۴-۳- تفسیر متن براساس هستی شناسی ………………………………………………………………………….
۵۳
۳-۵- رویکردهای پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………………………..
۵۴
۳-۵-۱- غنی سازی محتوا بر اساس موضوع ………………………………………………………………………….
۵۴
۳-۵-۲- غنی سازی محتوا بر اساس هستی شناسی ………………………………………………………………
۵۶
۳-۶- پتانسیل های سیستم پیشنهادی: پشتیبانی از هدایت انطباقی یادگیرنده مبتنی بر موضوع برای آموزش الکترونیکی
۵۷
۳-۷- جمعآوری دادههای یک منبع داده از وب …………………………………………………………………………………….
۵۸
۳-۷-۱- تبدیل محتوای موجود گردآوری شده در پایگاه داده بصورت دادههای پیوندی ……..
۵۸
۳-۸- محتوای ورودی سیستم …………………………………………………………………………………………………………………
۵۹
۳-۹- معماری پیشنهادی ………………………………………………………………………………………………………………………..
۵۹
۳-۱۰- الگوریتم غنی سازی محتوا ………………………………………………………………………………………………………….
۶۱
۳-۱۰-۱- مرحله اول ……………………………………………………………………………………………………………….
۶۲
۳-۱۰-۲- مرحله دوم برای غنی سازی محتوا ………………………………………………………………………..
۶۳
۳-۱۱- جهت دهی مبتنی بر مفهوم ………………………………………………………………………………………………………..
۶۴
۳- ۱۲- غنی سازی محتوای آموزشی به روش( تقریباً) خودکار …………………………………………………………….
۶۴
۳-۱۳- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶۵
فصل چهارم: ” پیاده سازی و ارزیابی ” . ………………………………………………………………………………………….
۶۶
۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۶۷
۴-۲- پیاده سازی سیستم پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………………..
۶۷
۴-۲-۱- بررسی چالشهای موجود در ایجاد ارتباط بین منابع داده و راه حل های ممکن………
۶۷
۴-۳- ساخت آنتولوژی های مورد نیاز در سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده پیشنهادی
۶۹
۴-۳-۱- ساخت آنتولوژی در دامنه یادگیری الکترونیکی و سرفصل موضوعی محتوای مورد نظر
۶۹
۴-۳-۱-۱- مرحله اول : شناسایی دامنه آنتولوژی مدلسازی در یادگیری …………………………….
۶۹
۴-۳-۱-۲- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها …………………………………………………………………………
۷۰
۴-۳-۳-۳- تعریف slotها ………………………………………………………………………………………………………
۷۰
۴-۳-۳-۴- امتحان آنتولوژی …………………………………………………………………………………………………..
۷۱
۴-۴- روش ارزیابی در این تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..
۷۲
۴-۴-۱- محاسبه بازده دانش ……………………………………………………………………………………………………….
۷۲
۴-۴-۲- ارزیابی میزان فعالیت خود جوش یادگیرنده …………………………………………………………………..
۷۳
۴-۴-۳- مرحله نهایی ارزیابی ………………………………………………………………………………………………………..
۷۳
۴-۵- ارزیابی مبتنی بر موضوع و مدل سازی کاربری …………………………………………………………………………….
۷۳
۴-۶- تأثیر سازگاری مبتنی بر موضوع بر یادگیری یا آموزش ……………………………………………………………….
۷۵
۴-۷- ارزیابی کمی و کیفی سیستم از دید یادگیرندگان ………………………………………………………………………..
۷۵
۴-۸- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………..
۷۹
فصل پنجم:” نتیجه گیری و کارهای آتی” ………………………………………………………………………
۸۰
۵- نتیجه‌گیری و کارهای آتی ………………………………………………………………………………………………………………..
۸۱
۵-۱- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….
۸۱
۵-۲- کارهای آتی …………………………………………………………………………………………………………………………………..
۸۲
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۸۳
ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۸۷
فهرست جداول
جدول ۴-۱ جدول ارزیابی سیستم قدی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید