ساختاری باید در مدل بمانند. ولی برای سوال های ۱۹ و ۲۰ مقدار آماره تی از ۹۶/۱ کمتر است بنابراین این دو سوال برای تجزیه و تحلیل های بعدی و مدل معادلات ساختاری باید حذف شوند.
شکل ۴ – ۱۰ مقادیر t-value مدل استاندارد بررسی متغیر وابسته کیفیت خدمات وب در نرم افزار لیزرل
با توجه به مقادیر آماره تی استیودنت مربوط به خطا ها ملاحضه می گردد که مقادیر این آماره برای همه سوال ها بیشتر از ۹۶/۱ است و نشان می دهد که با مقدار معناداری از خطا مواجه هستیم. برای آنکه نشان دهیم این مقادیر به دست آمده تا چه حد با واقعیت‌های موجود در مدل تطابق دارد باید شاخص‌های برازش مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین با توجه به بار های عاملی موجود در هر یک از ابعاد می‌توان در مورد اهمیت هر یک از نشانگرها تصمیم گیری نمود.
جدول ۴ – ۱۱ بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط به بررسی متغیر وابسته کیفیت خدمات وب
سازه پژوهش
علامت در مدل
بار عاملی در مدل استاندارد
T-Value
کیفیت خدمات وب
سوال ۱۶
۴۴/۰
۷۵/۳
سوال ۱۷
۳۳/۰
۳۷/۳
سوال ۱۸
۳۶/۰
۴۹/۳
سوال ۱۹
۱۳/۰
۵۰/۱
سوال ۲۰
۱۵/۰
۷۷/۱
برای بررسی مدل تحلیل عاملی تأییدی چندین مشخصه برازندگی وجود دارد. در مدل موردنظر برای متغیر وابسته کیفیت خدمات وب شاخص های مختلف برازندگی که با استفاده از اطلاعات نرم افزار لیزرل استخراج شده است به شرح زیر می باشد:
جدول ۴ – ۱۲ شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عامل تاییدی متغیر وابسته کیفیت خدمات وب
شاخص
حد مطلوب
مقدار گزارش شده
میانگین مجذور پس‌ماندها RMR
نزدیک به صفر
۰۹/۰
میانگین مجذور پس‌ماندها استاندارد شده SRMR
نزدیک به صفر
۰۴۰/۰
شاخص برازندگی GFI
۹/۰ و بالاتر
۹۹/۰
شاخص نرم‌شده برازندگی (NFI)
۹/۰ و بالاتر
۷۳/۰
شاخص نرم‌نشده برازندگی (NNFI)
۹/۰ و بالاتر
۶۳/۰
شاخص برازندگی فزاینده (IFI)
۹/۰ و بالاتر
۸۴/۰
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)
۹/۰ و بالاتر
۸۱/۰
ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب، RMSEA
۰۸/۰ و کمتر
۰۵۲/۰
همان‌طور که مشخصه‌های برازندگی جدول نشان می‌دهد داده‌های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سوالات با سازه‌های نظری است.
۴. تحلیل عامل تاییدی متغیرهای وابسته تمایلات رفتاری و رضایت مشتریان
در پرسشنامه ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری در بانک ملت استان کرمانشاه ، میزان تاثیر متغیر تمایلات رفتاری با استفاده از ۳ سوال (سوال های ۲۱ تا ۲۳) و میزان تاثیر متغیر رضایت مشتری با استفاده از ۳ سوال (سوال های ۲۴ تا ۲۶) بررسی شده اند. تحلیل عامل تاییدی در نرم افزار لیزرل برای عامل هایی که با استفاده از ۳ یا کمتر از ۳ سوال در پرسشنامه بررسی شده اند، بدرستی صورت نمی گیرد و همیشه برازش کامل را نشان می دهد. بنابراین برای اجتناب از این خطا، چنین متغیرهایی را باید با متغیرهای دیگر بصورت همزمان در نرم افزار وارد کرد بطوریکه مجموع سوال ها (نشانگرها) برای متغیرهای وارد شده بیشتر از ۳ باشد. بنابراین در این بخش، تحلیل عامل تاییدی برای متغیرهای وابسته تمایلات رفتاری و رضایت مشتری باهم درنظر گرفته شده است. مدل زیر مدل استاندارد شده بررسی این دو متغیر در نرم افزار لیزرل می باشد که رابطه هر متغیر و نشانگرهای آن ترسیم شده است:
شکل ۴ – ۱۱ مدل استاندارد شده بررسی متغیرهای وابسته تمایلات رفتاری و رضایت مشتری در نرم افزار لیزرل
با توجه به شکل بالا معیارهای RSMEA، P-Value و کای دو تقسیم بر درجه آزادی در سطح قابل قبولی قرار دارند و مدل دارای برازش مناسب می باشد. لذا می‌توان پارامتر های برآورد شده در مدل را به لحاظ آماری قابل اتکا دانست و از تطابق پذیری نشانگرها با سازه‌های مورد مطالعه استفاده نمود. شکل بالا نشان می دهد که سوال ۲۳ دارای بیشترین تاثیر با میزان تاثیر ۴۸/۰ روی متغیر تمایلات رفتاری و سوال ۲۴ دارای نیز دارای بیشترین تاثیر با میزان تاثیر ۳۰/۰ روی متغیر رضایت مشتری می باشند.
اکنون به بررسی معنی داری هر یک از روابط فوق با استفاده از نمودار آماره تی استودنت می پردازیم. با توجه به اینکه مقدار آماره تی استودنت نشان داده شده در شکل زیر برای هر یک از سوال ها بیش تر از ۹۶/۱ است، بنابراین همه روابط فوق معنی دار می باشند و برای تجزیه و تحلیل های بعدی و استفاده در مدل معادلات ساختاری باید در مدل بمانند.
شکل ۴ – ۱۲ مقادیر t-value مدل استاندارد بررسی متغیرهای وابسته تمایلات رفتاری و رضایت مشتری در نرم افزار لیزرل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید