مکنون برخوردار است؛ لذا جهت بررسی اینکه هر کدام از سازه های مدل تحقیق تا چه حد با نشانگر های انتخاب شده جهت سنجش آن ها دارای هم سویی بوده‌اند از مدل اندازه گیری یا همان تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است.
۴-۳-۲ مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی در سطح متغیرهای پژوهش
۱. تحلیل عامل تاییدی متغیر مستقل مهارت های PC
در پرسشنامه ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری در بانک ملت استان کرمانشاه، میزان تاثیر متغیر مهارت های PC با استفاده از ۹ سوال (نشانگر) بررسی شده است(سوال های ۱ تا ۹). مدل زیر مدل استاندارد شده بررسی متغیر مهارت های PC در نرم افزار لیزرل می باشد که رابطه متغیر و نشانگرهای آن ترسیم شده است:
شکل ۴ – ۵ مدل استاندارد شده بررسی متغیر مهارت های PC در نرم افزار لیزرل
این مدل مربوط بهفرضیه ی اول با عنوان مهارت های PC می تواند بر کیفیت سرویس وب رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد..
با توجه به شکل بالا معیارهای RSMEA، P-Value و کای دو تقسیم بر درجه آزادی در سطح قابل قبولی قرار دارند و مدل دارای برازش مناسب می باشد. لذا می‌توان پارامتر های برآورد شده در مدل را به لحاظ آماری قابل اتکا دانست و از تطابق پذیری نشانگرها با سازه‌های مورد مطالعه استفاده نمود. شکل بالا نشان می دهد که سوال ۶ دارای بیشترین تاثیر با میزان تاثیر ۴۶/۰ و سوال ۹ دارای کمترین تاثیر با میزان تاثیر ۱۹/۰ روی مهارت های PC می باشند.
اکنون به بررسی معنی داری هر یک از روابط فوق با استفاده از نمودار آماره تی استودنت می پردازیم. با توجه به اینکه مقدار آماره تی استودنت نشان داده شده در شکل زیر برای هر یک از سوال ها بیش تر از ۹۶/۱ است، در نتیجه روابط فوق همه معنی دار می باشند و برای تجزیه و تحلیل های بعدی و استفاده در مدل معادلات ساختاری باید در مدل بمانند.
شکل ۴ – ۶ مقادیر t-value مدل استاندارد بررسی مهارت های PC در نرم افزار لیزرل
مقادیر محاسبه شده t برای هر یک از بار های عاملی هر نشانگر با سازه یا متغیر پنهان خود بالای ۹۶/۱ است؛ لذا می‌توان هم سویی سوالات پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر دانست. با توجه به مقادیر آماره تی استیودنت مربوط به خطا ها ملاحضه می گردد که مقادیر این آماره برای همه سوال ها بیشتر از ۹۶/۱ است و نشان می دهد که با مقدار معناداری از خطا مواجه هستیم البته به دلیل اینکه روابط بین این سوال ها با متغیر همه بالا و معنی دار هستند، این خطاها قابل چشم پوشی است. برای آنکه نشان دهیم این مقادیر به دست آمده تا چه حد با واقعیت‌های موجود در مدل تطابق دارد باید شاخص‌های برازش مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین با توجه به بار های عاملی موجود در هر یک از ابعاد می‌توان در مورد اهمیت هر یک از نشانگرها تصمیم گیری نمود..
جدول ۴ – ۷ بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط به بررسی مهارت های PC
سازه پژوهش
علامت در مدل
بار عاملی در مدل استاندارد
T-Value
مهارت های PC
سوال ۱
۴۲/۰
۴۴/۶
سوال ۲
۳۱/۰
۷۷/۴
سوال ۳
۲۶/۰
۹۶/۳
سوال ۴
۴۰/۰
۱۲/۶
سوال ۵
۴۴/۰
۸۳/۶
سوال ۶
۴۶/۰
۰۸/۷
سوال ۷
۴۴/۰
۸۳/۶
سوال ۸
۳۷/۰
۷۷/۵
سوال ۹
۱۹/۰
۹۷/۲
برای بررسی مدل تحلیل عاملی تأییدی چندین مشخصه برازندگی وجود دارد. در مدل موردنظر برای متغیر مهارت های PC شاخص های مختلف برازندگی که با استفاده از اطلاعات نرم افزار لیزرل استخراج شده است به شرح زیر می باشد:
جدول ۴ – ۸ شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عامل تاییدی متغیر مهارت های PC
شاخص
حد مطلوب
مقدار گزارش شده
میانگین مجذور پس‌ماندها RMR
نزدیک به صفر
۱۰/۰
میانگین مجذور پس‌ماندها استاندارد شده SRMR
نزدیک به صفر
۳۵۰/۰
شاخص برازندگی GFI
۹/۰ و بالاتر
۹۸/۰
شاخص نرم‌شده برازندگی (NFI)
۹/۰ و بالاتر
۹۰/۰
شاخص نرم‌نشده برازندگی (NNFI)
۹/۰ و بالاتر
۹۹/۰
شاخص برازندگی فزاینده (IFI)
۹/۰ و بالاتر
۹۹/۰
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)
۹/۰ و بالاتر
۹۹/۰
ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب، RMSEA
۰۸/۰ و کمتر
۰۱۷/۰
همان‌طور که مشخصه‌های برازندگی جدول نشان می‌دهد داده‌های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سوالات با سازه‌های نظری است.
۲. تحلیل عامل تاییدی متغیر های مستقل راحتی و سهولت خدمات و ریسک درک شده
در پرسشنامه ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری در بانک ملت استان کرمانشاه ، میزان تاثیر متغیر راحتی و سهولت خدمات با استفاده از ۳ سوال (سوال های ۱۰ تا ۱۲) و میزان تاثیر متغیر ریسک درک شده با استفاده از ۳ سوال (سوال های ۱۳ تا ۱۵) بررسی شده اند. تحلیل عامل تاییدی در نرم افزار لیزرل برای عامل هایی که با استفاده از ۳ یا کمتر از ۳ سوال در پرسشنامه بررسی شده اند، بدرستی صورت نمی گیرد و همیشه برازش کامل را نشان می دهد. بنابراین برای اجتناب از این خطا، چنین متغیرهایی را باید با متغیرهای دیگر بصورت همزمان در نرم افزار وارد کرد بطوریکه مجموع سوال ها (نشانگرها) برای متغیرهای وارد شده بیشتر از ۳ باشد. بنابراین در این بخش، تحلیل عامل تاییدی برای متغیر های مستقل راحتی و سهولت خدمات و ریسک درک شده باهم درنظر گرفته شده است. مدل زیر مدل استاندارد شده بررسی این دو متغیر در نرم افزار لیزرل می باشد که رابطه هر متغیر و نشانگرهای آن ترسیم شده است:
شکل ۴ – ۷ مدل استاندارد شده بررسی متغیرهای راحتی و سهولت خدمات و ریسک درک شده در نرم افزار لیزرل
با توجه به شکل بالا معیارهای RSMEA، P-Value و کای دو تقسیم بر درجه آزادی در سطح قابل قبولی قرار دارند و مدل دارای برازش مناسب می باشد. لذا می‌توان پارامتر های برآورد شده در مدل را به لحاظ آماری قابل اتکا دانست و از تطابق پذیری نشانگرها با سازه‌های مورد مطالعه استفاده نمود. شکل بالا نشان می دهد که سوال ۱۰ دارای بیشترین تاثیر با میزان تاثیر ۲۹/۰ روی متغیر راحتی و سهولت خدمات و سوال ۱۵ دارای نیز دارای بیشترین تاثیر با میزان تاثیر ۲۲/۰ روی متغیر ریسک درک شده می باشند.
اکنون به بررسی معنی داری هر یک از روابط فوق با استفاده از نمودار آماره تی استودنت می پردازیم. با توجه به اینکه مقدار آماره تی استودنت نشان داده شده در شکل زیر برای هر یک از سوال ها غیر از سوال ۱۴ بیش تر از ۹۶/۱ است، در نتیجه غیر از سوال ۱۴ باقی روابط فوق معنی دار می باشند و برای تجزیه و تحلیل های بعدی و استفاده در مدل معادلات ساختاری باید در مدل بمانند. در این متغیر مقدار آماره t برای سوال ۱۴ برابر با ۶۴/۱ می باشد که کمتر از ۹۶/۱ است، پس این سوال معنی دار نیست و برای تجزیه و تحلیل های بعدی باید از مدل حذف شود.
شکل ۴ – ۸ مقادیر t-value مدل استاندارد بررسی متغیرهای راحتی و سهولت خدمات و ریسک درک شده در نرم افزار لیزرل
مقادیر محاسبه شده t برای هر یک از بار های عاملی هر نشانگر باقی مانده با سازه یا متغیر پنهان خود بالای ۹۶/۱ است؛ لذا می‌توان هم سویی سوالات پرسشنامه برای اندازه گیری مفاهیم را در این مرحله معتبر دانست. با توجه به مقادیر آماره تی استیودنت مربوط به خطا ها ملاحضه می گردد که مقادیر این آماره برای همه سوال ها بیشتر از ۹۶/۱ است و نشان می دهد که با مقدار معناداری از خطا مواجه هستیم البته به دلیل اینکه روابط بین این سوال ها (غیر از سوال ۱۴) با متغیر همه بالا و معنی دار هستند، این خطاها قابل چشم پوشی است. برای آنکه نشان دهیم این مقادیر به دست آمده تا چه حد با واقعیت‌های موجود در مدل تطابق دارد باید شاخص‌های برازش مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین با توجه به بار های عاملی موجود در هر یک از ابعاد می‌توان در مورد اهمیت هر یک از نشانگرها تصمیم گیری نمود.
جدول ۴ – ۹ بارهای عاملی و T-Value نشانگرهای مربوط به بررسی متغیرهای راحتی و سهولت خدمات و ریسک درک شده
سازه پژوهش
علامت در مدل
بار عاملی در مدل استاندارد
T-Value
راحتی و سهولت خدمات
سوال ۱۰
۲۹/۰
۹۵/۲
سوال ۱۱
۲۷/۰
۸۵/۲
سوال ۱۲
۲۴/۰
۶۰/۲
ریسک درک شده
سوال ۱۳
۲۱/۰
۰۳/۲
سوال ۱۴
۱۴/۰
۶۴/۱
سوال ۱۵
۲۲/۰
۰۵/۲
برای بررسی مدل تحلیل عاملی تأییدی چندین مشخصه برازندگی وجود دارد. در مدل موردنظر برای متغیرهای راحتی و سهولت خدمات و ریسک درک شده شاخص های مختلف برازندگی که با استفاده از اطلاعات نرم افزار لیزرل استخراج شده است به شرح زیر می باشد:
جدول ۴ – ۱۰ شاخص‌های برازندگی مدل تحلیل عامل تاییدی متغیرهای راحتی و سهولت خدمات و ریسک درک شده
شاخص
حد مطلوب
مقدار گزارش شده
میانگین مجذور پس‌ماندها RMR
نزدیک به صفر
۱۳/۰
میانگین مجذور پس‌ماندها استاندارد شده SRMR
نزدیک به صفر
۰۱۶/۰
شاخص برازندگی GFI
۹/۰ و بالاتر
۰۰/۱
شاخص نرم‌شده برازندگی (NFI)
۹/۰ و بالاتر
۹۳/۰
شاخص نرم‌نشده برازندگی (NNFI)
۹/۰ و بالاتر
۶۵/۱
شاخص برازندگی فزاینده (IFI)
۹/۰ و بالاتر
۲۴/۱
شاخص برازندگی تطبیقی(CFI)
۹/۰ و بالاتر
۰۰/۱
ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب، RMSEA
۰۸/۰ و کمتر
۰۰۰/۰
همان‌طور که مشخصه‌های برازندگی جدول نشان می‌دهد داده‌های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سوالات با سازه‌های نظری است.
۳. تحلیل عامل تاییدی متغیر وابسته کیفیت خدمات وب
در پرسشنامه ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری در بانک ملت استان کرمانشاه، میزان تاثیر متغیر وابسته کیفیت خدمات وب با استفاده از ۵ سوال بررسی شده است(سوال های ۱۶ تا ۲۰). مدل زیر مدل استاندارد شده بررسی متغیر وابسته کیفیت خدمات وب در نرم افزار لیزرل می باشد که رابطه متغیر و نشانگرهای آن ترسیم شده است:
شکل ۴ – ۹ مدل استاندارد شده بررسی متغیر وابسته کیفیت خدمات وب در نرم افزار لیزرل
با توجه به شکل بالا معیارهای RSMEA، P-Value و کای دو تقسیم بر درجه آزادی در سطح قابل قبولی قرار دارند و مدل دارای برازش مناسب می باشد. شکل بالا نشان می دهد که سوال ۱۶ دارای بیشترین تاثیر با میزان تاثیر ۴۴/۰ و سوال ۱۹ دارای کمترین تاثیر با میزان تاثیر ۱۳/۰ روی متغیر وابسته کیفیت خدمات وب می باشند.
اکنون به بررسی معنی داری هر یک از روابط فوق با استفاده از نمودار آماره تی استودنت می پردازیم. با توجه به اینکه مقدار آماره تی استودنت نشان داده شده در شکل زیر برای سوال های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ بیش تر از ۹۶/۱ است، در نتیجه روابط بین این ۳ سوال و متغیر پنهان معنی دار می باشند و برای تجزیه و تحلیل های بعدی و استفاده در مدل معادلات

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید