این قسمت به ارائه آماره‌های توصیفی و جداول مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه می‌پردازیم. شناخت ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه، از این جهت مفید است که به کمک آن مشخصات کلی جامعه مورد بررسی و ویژگی‌های عمومی آن برای سایر محققان مشخص می‌شود. بعلاوه، این شناخت باعث می‌شود در تعمیم نتایج به جوامع دیگر، یا در طراحی سوالات پژوهشات آتی برای جوامع دیگر از این اطلاعات استفاده کنیم. نتایج آمار توصیفی از طریق نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ استخراج شده و نمودارها با استفاده از نرم افزار اکسل ترسیم شدهاند.
۴-۲-۱ ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهنده ها
۱. متغیر جنسیت: با توجه به جدول زیر می بینیم که از ۳۸۵ پاسخ دهنده به پرسشنامه تعداد ۲۶۸ نفر با درصد فراوانی ۶/۶۹% مرد و تعداد ۱۱۷ نفر با درصد فراوانی ۴/۳۰% زن می باشند:
جدول ۴ – ۱ توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه بر اساس جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
زن
۱۱۷
۴/۳۰
مرد
۲۶۸
۶/۶۹
جمع کل
۳۸۵
۰/۱۰۰
با توجه به نمودار زیر می بینیم که بیشترین درصد فراوانی مربوط به مردان با ۶/۶۹ درصد و کمترین درصد فراوانی متعلق به زنان با ۴/۳۰ درصد می باشد:
شکل ۴ – ۱ نمودار درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه بر اساس جنسیت
۲. متغیر سن: با توجه به جدول زیر می بینیم که از ۳۸۵ پاسخ دهنده به پرسشنامه ۲۰ نفر با سن کمتر از ۲۰ سال، ۸۷ نفر دارای سن بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۱۵۹ نفر دارای سن بین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۱۰۰ نفر دارای سن بین ۴۰ تا ۵۰ سال و ۱۹ نفر دارای سن بیشتر از ۵۰ سال می باشند:
جدول ۴ – ۲ توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه بر اساس سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از ۲۰ سال
۲۰
۲/۵
بین ۲۰ تا ۳۰ سال
۸۷
۶/۲۲
بین ۳۰ تا ۴۰ سال
۱۵۹
۳/۴۱
بین ۴۰ تا ۵۰ سال
۱۰۰
۰/۲۶
بیشتر از ۵۰ سال
۱۹
۹/۴
جمع کل
۳۸۵
۰/۱۰۰
با توجه به نمودار زیر می بینیم که بیشترین درصد فراوانی در بین پاسخ دهندگان به پرسشنامه مربوط به سن بین ۳۰ تا ۴۰ سال با ۳/۴۱ درصد و کمترین درصد فراوانی مربوط به سن بیشتر از ۵۰ سال با فراوانی درصدی ۹/۴ درصد می باشند:
شکل ۴ – ۲ نمودار درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه بر اساس سن
۳. متغیر تحصیلات: با توجه به جدول زیر می بینیم که از ۳۸۵ پاسخ دهنده به پرسشنامه ۲۳ نفر زیر دیپلم، ۸۶ نفر دارای مدرک تحصیلی دیپلم، ۹۵ نفر دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و ۱۸۱ نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر می باشند:
جدول ۴ – ۳ توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه بر اساس تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
زیر دیپلم
۲۳
۰/۶
دیپلم
۸۶
۳/۲۳
فوق دیپلم
۹۵
۷/۲۴
لیسانس و بالاتر
۱۸۱
۰/۴۷
جمع کل
۳۸۵
۰/۱۰۰
با توجه به نمودار زیر می بینیم که سطح تحصیلات لیسانس و بالاتر با ۰/۴۷ درصد در بین ۳۸۵ پاسخ دهنده به پرسشنامه دارای بیشترین درصد فراوانی و سطح تحصیلات زیر دیپلم با ۰/۶ درصد دارای کمترین درصد فراوانی می باشند:
شکل ۴ – ۳ نمودار درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه بر اساس تحصیلات
۴. متغیر میزان سابقه مشتری: با توجه به جدول زیر می بینیم که از ۳۸۵ پاسخ دهنده به پرسشنامه ۱۱۶ نفر دارای میزان سابقه کمتر از ۵ سال، ۱۳۰ نفر دارای سابقه بین ۵ تا ۱۰ سال، ۷۵ نفر دارای سابقه بین ۱۰ تا ۱۵ سال، ۵۴ نفر دارای سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال و ۱۰ نفر دارای سابقه بیشتر از ۲۰ سال می باشند:
جدول ۴ – ۴ توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه بر اساس مدت سابقه مشتری
میزان سابقه
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر ۵ سال
۱۱۶
۱/۳۰
بین ۵ تا ۱۰ سال
۱۳۰
۸/۳۳
بین ۱۰ تا ۱۵ سال
۷۵
۵/۱۹
بین ۱۵ تا ۲۰ سال
۵۴
۰/۱۴
بیشتر از ۲۰ سال
۱۰
۶/۲
جمع کل
۳۸۵
۰/۱۰۰
با توجه به نمودار زیر می بینیم که میزان سابقه بین ۵ تا ۱۰ سال با ۸/۳۳ درصد در بین ۳۸۵ پاسخ دهنده به پرسشنامه دارای بیشترین درصد فراوانی و میزان سابقه بیشتر از ۲۰ سال با ۶/۲ درصد دارای کمترین درصد فراوانی می باشند:
شکل ۴ – ۴ نمودار درصد فراوانی افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه بر اساس مدت سابقه مشتری
وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه (فراوانی، میانگین و انحراف معیار پاسخها)
جدول ۴ – ۵ وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه
انحراف معیار
میانگین
سوال
۱۲۶۴۹/۱۹
۳۵۳۲/۶۸
سوال ۱
۵۴۰۷۷/۱۷
۱۵۵۸/۶۹
سوال ۲
۳۶۲۶۲/۱۹
۵۳۵۱/۶۹
سوال ۳
۵۸۲۴۵/۱۸
۱۷۶۶/۶۸
سوال ۴
۴۰۳۸۰/۱۸
۵۹۴۸/۶۸
سوال ۵
۴۳۱۸۷/۱۸
۸۹۶۱/۶۸
سوال ۶
۵۲۱۴۵/۱۸
۵۹۲۲/۶۸
سوال ۷
۰۶۴۴۵/۱۹
۲۴۹۴/۶۹
سوال ۸
۷۸۷۰۵/۱۸
۶۰۵۲/۶۸
سوال ۹
۱۲۸۷۰/۱۹
۹۶۱۰/۶۸
سوال ۱۰
۸۸۳۰۱/۱۷
۸۳۹۰/۶۸
سوال ۱۱
۶۵۰۳۰/۲۰
۰۰۲۶/۶۷
سوال ۱۲
۸۲۳۵۲/۲۰
۵۴۰۳/۶۵
سوال ۱۳
۴۳۹۶۸/۱۹
۹۵۰۶/۶۸
سوال ۱۴
۰۷۹۹۵/۲۱
۰۵۴۵/۶۷
سوال ۱۵
۲۵۵۴۹/۲۰
۷۹۲۲/۶۶
سوال ۱۶
۳۴۷۲۶/۲۰
۰۳۹/۶۷
سوال ۱۷
۷۰۹۸۷/۱۹
۵۲۹۹/۶۷
سوال ۱۸
۶۷۸۱۷/۲۱
۷۱۶۹/۶۵
سوال ۱۹
۹۰۴۰۳/۲۱
۸۳۹۰/۶۴
سوال ۲۰
۳۹۱۴۹/۲۱
۷۹۴۸/۶۴
سوال ۲۱
۴۲۳۸۷/۲۱
۲۱۵۶/۶۴
سوال ۲۲
۳۱۷۲۳/۲۲
۷۳۷۷/۶۳
سوال ۲۳
۴۵۳۶۲/۲۱
۷۶۶۲/۶۵
سوال ۲۴
۶۸۲۳۸/۲۱
۸۶۷۵/۶۳
سوال ۲۵
۵۱۶۱۵/۲۱
۵۶۱۰/۶۳
سوال ۲۶
۸۶۶۸۰/۱۸
۶۱۵۶/۶۸
سوال ۲۷
۴۲۱۲۴/۱۹
۰۷۵۳/۶۷
سوال ۲۸
۵۲۱۳۳/۴۹
۳۶۳۶/۷۲
سوال ۲۹
۲۴۱۵۵/۱۹
۲۴۴۲/۶۹
سوال ۳۰
۹۷۴۵۰/۱۸
۳۳۷۷/۶۹
سوال ۳۱
۳۱۵۵۹/۱۸
۷۶۶۲/۶۸
سوال ۳۲
۴-۲-۲ بررسی وضعیت نرمال بودن عامل ها
بعد از بررسی آماره های توصیفی متغیر های اندازه پذیر مدل در این بخش از پژوهش لازم است تا وضعیت نرمال بودن توزیع متغیرها مشخص شود. جهت نشان دادن این موضوع که متغیرهای مورد مطالعه شرایط نرمال بودن توزیع را دارند از آزمون اسمیرنف کولموگروف استفاده شده است که نتایج نرمال بودن توزیع را نشان می دهد. در این آزمون فرض صفر دلالت بر نرمال بودن توزیع دارد. در صورتیکه سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ باشد آزمون نشان می دهد که متغیر ها نرمال نیستند و اگر سطح معنی داری بیشتر از ۰۵/۰ باشد آنگاه بر اساس این آزمون متغیر ها اندازه پذیر مدل دارای توزیع نرمال می باشند یعنی فرض صفر پذیرفته می شود.
جدول ۴ – ۶ آزمون‌ بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پنهان پژوهش با تست اسمیرنف کولموگروف
متغیرهای پنهان مدل
آماره اسمیرنف کولموگروف
Asymp. Sig. (2-tailed)
مهارت های PC
۱۹۱/۱
۱۱۷/۰
راحتی و سهولت خدمات
۸۶۸/۰
۴۳۸/۰
محتوای وبسایت
۰۳۹/۱
۲۳۱/۰
ریسک درک شده
۸۹۴/۰
۴۰۲/۰
کیفیت خدمات وب
/۵۸۸/۰
۸۸۰/۰
تمایلات رفتاری مشتریان
۷۵۱/۰
۶۲۶/۰
رضایت مندی مشتریان
۰۵۵/۱
۲۱۶/۰
با توجه به اینکه تمام سطوح معنی داری بالای ۰۵/۰ است فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع پذیرفته می‌شود؛ لذا شرایط نرمال بودن متغیر های مورد مطالعه جهت برآورد پارامترهای مجهول قابل اتکا است.
۴-۳ اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری
مدل معادلات ساختاری رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده۵۹ و متغیرهای پنهان۶۰ مدل می‌باشد. از طریق این رویکرد می‌توان قابل قبول بودن مدل های نظری را در جامعه های خاص با استفاده از داده های همبستگی، غیرآزمایشی و آزمایشی آزمود.
تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس یا مدل‌سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری، یکی از اصلی‌ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده‌ای پیچیده است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تأثیرات هم زمان متغیرها را برهم نشان می‌دهد. این روش، ترکیب ریاضی و آماری پیچیده ای از تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر است که در یک سیستم پیچیده گردهم آمده تا پدیده های پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. مدل معادلات ساختاری به دو بخش کلی تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر تقسیم می‌شود. در قسمت اندازه گیری ارتباط نشانگرها یا همان سوالات پرسشنامه با سازه ها (متغیرهای پنهان مدل) و در قسمت ساختاری ارتباط عامل ها یا همان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش با یکدیگر جهت آزمون فرضیه ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.
یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی تجزیه و تحلیل چند متغیره است، زیرا ماهیت این گونه موضوع ها چند متغیره بوده و نمی‌توان آن ها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود. تجزیه و تحلیل چند متغیره به یک سری روش‌ های تجزیه و تحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل هم زمان K متغیر مستقل و n متغیر وابسته است. تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس یا مدل‌سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری (SEM61) یکی از اصلی‌ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای داده ای پیچیده است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تأثیرات هم زمان متغیرها را برهم نشان می دهد.
به طور کلی روابط بین متغیرها در مدل معادلات ساختاری به دو حوزه کلی تقسیم می‌شود:
۱. روابط بین متغیر های پنهان با متغیرهای آشکار (مدل اندازه گیری یا مدل تحلیل عامل تأییدی).
۲. روابط بین متغیر های پنهان با متغیر های پنهان (مدل معادلات ساختاری یا مدل تحلیل مسیر).
در مدل اندازه گیری ارتباط نشانگرها یا همان سوالات پرسشنامه با سازه ها (متغیر ها) مورد بررسی قرار می‌گیرد و در قسمت مدل ساختاری ارتباط عامل های مورد بررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیه ها مورد توجه هستند. در واقع تا ثابت نشود نشانگرها یا همان سوالات پرسشنامه، متغیر های پنهان را به خوبی اندازه گیری کرده‌اند، نمی‌توان روابط را مورد آزمون قرار داد؛ لذا برای اثبات اینکه مفاهیم به خوبی اندازه گیری شده‌اند از مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی استفاده می‌شود. برای بررسی معنی داری هر مدل از معیار های مختلفی همچون کای دو، P-Value و RMSEA استفاده شده است. اگر کای دو تقسیم بر درجه آزادی کمتر از ۳، P-value بیشتر از ۰۵/۰ و RMSEA کمتر از ۱/۰ باشد مدل معنی دار می باشد. اگر معیار های بالا در سطح قابل پذیرش نباشند مدل معنی دار نیست و باید اصلاح شود.
۴-۳-۱ مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی
در روش شناسی مدل معادلات ساختاری، ابتدا لازم است تا روایی سازه۶۲ مورد مطالعه قرار گرفته تا مشخص شود نشانگر(سوال) های انتخاب شده برای اندازه گیری سازه‌(متغیر)های مورد نظر خود از دقت لازم برخوردار هستند. برای این منظور از تحلیل عاملی تأییدی (CFA63)، استفاده می‌شود. به این شکل که بار عاملی هر نشانگر با سازه خود دارای مقدار t بالاتر از ۹۶/۱ باشد. در این صورت این نشانگر از دقت لازم برای اندازه گیری آن سازه یا صفت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید