شاخص یک وزن داده می شود ، به صورتی که مجموع اوزان شاخص ها ، برابر با یک باشد. یکی از روش های ارزیابی اوزان شاخصها روش آنتروپی می باشد.آنتروپی یک مفهوم بسیار با اهمیت در علوم اجتماعی ، فیزیک و تئوری اطلاعات می باشد. وقتی که داده های یک ماتریس بطور کامل مشخص شده باشد، می توان از روش آنتروپی ، برای ارزیابی اوزان استفاده کرد. ایده روش آنتروپی این است که هر چه پراکندگی در مقادیر یک شاخص، بیشتر باشد، آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است.
آنتروپی در نظریه ی اطلاعات،یک معیار عدم اطمینان است که با توزیع احتمال مشخص pi بیان می شود.
اندازه گیری این عدم اطمینان (Ei) توسط شانون۷۰، به صورت زیر بیان شده است:
(۳-۲۰)
Ei = S(P1,P2,……,Pn) = k
K به عنوان مقدار ثابت، به صورت زیر محاسبه می شود:
(۳-۲۱)
K=
ماتریس شاخصها حاوی اطلاعاتی است که آنتروپی می تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی آن به کار رود. فرض می کنیم ماتریس شاخصها به صورت زیر است:
با استفاده از این ماتریس ،pij به صورت زبر محاسبه می شود:
(۳-۲۲) ; Pij=
و آنتروپی شاخص j ام (Ej) به صورت زیر محاسبه می شود:
(۳-۲۳)
Ei = k
عدم اطمینان یا درجه انحراف( dj ) از اطلاعات به دست آمده برای شاخص j ، بیان می کند که شاخص مربوطه (j) ، چه میزان اطلاعات مفید برای تصمیم گیری ، در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد . مقدار (dj) به صورت زیر به دست می آید:
d j =1-Ej
سپس مقدار وزن wj به صورت زیر به دست می آید:
(۳-۲۴)
Wj =
۳-۱۷ روش گرد آوری اطلاعات
در تحقیق حاضر داده های مورد استفاده به منظور ارزیابی کارایی وصول مطالبات با مراجعه به اسناد و مدارک موجود در شرکت گاز استان اردبیل، استانداری اردبیل و همچنین با انجام مصاحبه با روسای نواحی در رابطه با میزان اختصاص ساعات کاری کارکنان به منظور وصول مطالبات ، شرکت گاز اردبیل بدست آمده و مورد استفاده قرار گرفته است.
۳-۱۸ جامعه آماری تحقیق
در تحقیق حاضر و به منظور ارزیابی کارایی وصول مطالبات نواحی تابعه شرکت گاز استان اردبیل آمار و اطلاعات کلیه مشترکین خانگی و مصارف عمومی شرکت با مراجعه به اسناد و مدارک شرکتی مورد استفاده قرار گرفته است و جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشترکین عمومی و خانگی شرکت گاز استان اردبیل می باشد.
۳-۱۹ روش نمونه گیری
در این پژوهش اطلاعات کلیه مشترکین خانگی و مصارف عمومی اعم از تجاری ، آموزشی و … مورد بهره برداری قرار گرفته است.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید