برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

No category

منابع پایان نامه ارشد درباره آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، تکنولوژی، ایالات متحده

م ……………………………………………………………………………………………………………..۷۸جدول ۴-۲ جدول ارزیابی سیستم جدید …………………………………………………………………………………………………………….۷۹فهرست شکل هاشکل۲-۱- بیان مفاهیم در قالب عبارات سه قسمتی RDF ………………………………………………………۱۷شکل۲-۲- یک شبکه مفهومی ……………………………………………………………………………………………………..۱۸شکل۲-۳- رویکردهای مختلف برای استفاده آنتولوژی در تشریح مفاهیم ……………………………….۲۲شکل۲-۴- ابر LOD ……………………………………………………………………………………………………………………۳۲شکل۲-۵- Read more…

No category

منابع پایان نامه ارشد درباره آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، هستی شناسی، مدلسازی

ادغام داده ………………………………………………………………………………………..۳۵ ۲-۸-۲- شبکه تفسیر محتوا ……………………………………………………………………………………………………۳۵ ۲-۸-۳- استفهام و بررسی و جستجو ……………………………………………………………………………………..۳۵ ۲-۸-۴- تفسیر محتوا ……………………………………………………………………………………………………………..۳۶ ۲-۹- مرور تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی……………………………..۳۶ ۲-۹-۱- پروژه GRAPPLE Read more…

No category

منابع پایان نامه ارشد درباره آموزش الکترونیک، آموزش الکترونیکی، هستی شناسی، تکنولوژی

دانشکده مهندسیگروه مهندسی کامپیوترپایاننامه کارشناسی ارشدغنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معناییتهیه و تنظیم:علی شالفروشاستاد راهنما:دکتر محسن کاهانیتابستان ۱۳۹۳تقدیم به: پدر و مادرموصبر و شکیبایی و حمایت های همسرمواستقامت فرزندمو استادی که آموختن Read more…

No category

منابع و ماخذ پایان نامه میانگین دما، طول فصل رشد، ور در ایران، اقتصاد کشور

مصرف کنندگان به حداقل ممکن برسد. دستیابی به چنین اهدافی زمانی میسر می‌گردد که آفت پایش شده و بهترین زمان برای مبارزه‌ی شیمیایی علیه آن تعیین گردد. پایش آفات یکی از بخش‌های اصلی مدیریت تلفیقی Read more…

No category

منابع و ماخذ پایان نامه استان فارس، تغییرات جمعیت، روش تحقیق، دانشگاه یاسوج

پایان‌نامه‌ی حاضر، حاصل پ‍ژوهشهای نگارنده در دورهی کارشناسی ارشد رشتهی حشره‌شناسی کشاورزی است که در تیر‌ماه سال ۱۳۹۳ در دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه یاسوج به راهنمایی جناب آقای دکتر حجت‌اله محمدی و مشاورهی جناب آقای دکتر Read more…